22 Pratigya by Dr. Babasaheb Ambedkar

22 Vows administered by Dr Babasaheb Ambedkar on 14th Oct. 1956 at Diksha Bhoomi, Nagpur (India)

२२ प्रतिज्ञा डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

 1. मी ब्रह्मा, विष्णू, महेश यांना देव मानणार नाही किंवा त्यांची उपासना करणार नाही.
 2. मी राम व कृष्ण यांना देव मानणार नाही किंवा त्यांची उपासना करणार नाही.
 3. मी गौरी-गणपती इत्यादी हिंदू धर्मातील कोणत्याही देव-देवतेस मानणार नाही किंवा त्यांची उपासना करणार नाही.
 4. देवाने अवतार घेतले, यावर माझा विश्वास नाही.
 5. गौतम बुद्ध हा विष्णूचा अवतार होय, हा खोटा आणि खोडसळ प्रचार होय असे मी मानतो.
 6. मी श्राद्धपक्ष करणार नाही; पिंडदान करणार नाही.
 7. मी बौद्धधम्माच्या विरुद्ध विसंगत असे कोणतेही आचरण करणार नाही.
 8. मी कोणतेही क्रियाकर्म ब्राह्मणाचे हातून करवून घेणार नाही.
 9. सर्व मनुष्यमात्र समान आहेत असे मी मानतो.
 10. मी समता स्थापन करण्याचा प्रयत्न करीन.
 11. मी तथागत बुद्धाने सांगितलेल्या अष्टांग मार्गाचा अवलंब करीन.
 12. तथागताने सांगितलेल्या दहा पारमिता मी पाळीन.
 13. मी सर्व प्राणिमात्रावर दया करीन, त्यांचे लालन पालन करीन.
 14. मी चोरी करणार नाही.
 15. मी व्याभिचार करणार नाही.
 16. मी खोटे बोलणार नाही.
 17. मी दारू पिणार नाही.
 18. ज्ञान (प्रज्ञा), शील, करुणा या बौद्धधम्माच्या तीन तत्त्वांची सांगड घालून मी माझे जीवन व्यतीत करीन.
 19. माझ्या जुन्या, मनुष्यमात्राच्या उत्कर्षाला हानिकारक असणाऱ्या व मनुष्यमात्राला असमान व नीच मानणाऱ्या हिंदू धर्माचा मी त्याग करतो व बौद्धधम्माचा स्वीकार करतो.
 20. तोच सद्धम्म आहे अशी माझी खात्री पटलेली आहे.
 21. आज माझा नवा जन्म होत आहे असे मी मानतो.
 22. इतःपर मी बुद्धाच्या शिकवणुकीप्रमाणे वागेन अशी प्रतिज्ञा करतो.

22 Vows By Dr. Ambedkar In English

 1. I shall not consider Brahma, Vishnu and Mahesh as God nor shall I worship them.
 2. I shall not consider Ram and Krishna as God nor shall I worship them.
 3. I shall not believe in Gouri-Ganesh and other Gods and goddesses of Hindu Religion nor shall I worship them.
 4. I don’t have faith incarnation of God.
 5. I believe that, Buddha is incarnation of Vishnu, is a false and malicious propaganda.
 6. I shall not perform shraddha, nor shall I give pind-dan.
 7. I shall not practice anything which is against and different from Buddha’s Dhamma.
 8. I will not perform any rituals to be performed by Brahmins.
 9. I believe that all human beings are equal.
 10. I shall make efforts to establish equality.
 11. I shall follow the Eightfold path as told by the Buddha.
 12. I shall practice ten Paramitas as told by the Buddha.
 13. I shall have compassion and living kindness for all living beings and protect them.
 14. I shall not steal.
 15. I shall not tell lies.
 16. I shall not commit any sexual misconduct.
 17. I shall not consume liquor/intoxicants.
 18. I shall lead a life based on Buddhist Principle of wisdom, Precepts, and compassion.
 19. I denounce Hindu religion which is Harmful for my development as a human being and which has treated human being unequal lowly and I accept Buddha’s Dhamma.
 20. I am convinced that Buddha’s Dhamma is Saddhamma.
 21. I believe that I am taking new birth.
 22. I commit that henceforth I shall act as per Buddha’s principles and teachings.